Incretine-gebaseerde therapieën tonen veelbelovende resultaten voor diabetes en obesitas

Incretine-gebaseerde therapieën tonen veelbelovende resultaten voor diabetes en obesitas

Ondersteuning om meer te bewegen leidt daarom mogelijk tot gunstige effecten bij patiënten met DM2. Ook de generieke Zorgmodule Bewegen van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)228gaat hierop in, alleen is het onduidelijk of zij op systematische wijze de literatuur hebben verzameld en beoordeeld op betrouwbaarheid. Het is daarom de vraag of een patiënt met een beweeginterventie meer gezondheidswinst kan boeken dan als de patiënt alleen een advies zou krijgen om dit meer te doen. KPD is een vorm van type 2 diabetes waarbij de patiënt zich kan presenteren met een diabetische ketoacidose, om daarna toch vele jaren insuline-onafhankelijk te blijven. KPD komt vooral voor bij patiënten van Afrikaanse origine maar is ook beschreven bij ‘Hispanics’ (Amerikanen van Spaanse afkomst).

Bij combinatie met metformine en/of een SGLT2-remmer of pioglitazon, kan de huidige dosis metformine en/of SGLT2-remmer of pioglitazon worden gehandhaafd. Bij combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline, een verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline overwegen om de kans op hypoglykemie te verminderen; hierbij is zelfcontrole van de bloedglucosewaarde nodig. Semaglutide is beschikbaar in twee toedieningsvormen, namelijk eenmaal dagelijks semaglutide in tabletvorm en eenmaal wekelijks semaglutide per subcutane injectie. Voor oraal semaglutide gelden strikte inname-instructies om de biologische beschikbaarheid niet nadelig te beïnvloeden. Bij het ontwikkelen van semaglutide is er uitvoerig onderzoek gedaan, waaronder onderzoek op dieren. Hieruit bleek dat grote hoeveelheden semaglutide schildklierkanker kunnen veroorzaken bij dieren.

Het gaat dan om uitkomstindicatoren, procesindicatoren en indicatoren die de patiëntervaringen in de zorg in beeld brengen. Deze indicatoren hebben zowel een interne werking (verbeteren van de zorg en wetenschappelijke vakontwikkeling) als een externe werking (maatschappelijke verantwoording) waardoor de kwaliteit wordt geborgd. Voorts spelen de uitkomsten van zorg een belangrijke rol bij contractering van diabeteszorg (zie ook Overzicht en definitie van diabetesindicatored huisartsenzorg). De diabeteszorggroep maakt het mogelijk om alle verschillende onderdelen van de diabeteszorg als één integraal product of prestatie in te kopen en te declareren. De keten-dbc wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar en een diabeteszorggroep.

CBG: aanhoudend wereldwijd tekort Ozempic en Victoza

Gastro-intestinale bijwerkingen komen mogelijk vaker voor bij patiënten met matige nierfunctiestoornis. Gastro-intestinale bijwerkingen worden het vaakst gemeld in de eerste maanden van de behandeling. Patiënten met een laag lichaamsgewicht ondervinden mogelijk meer gastro-intestinale bijwerkingen. GLP-1 wint marketaandeel van insuline en daarbinnen wint Rybelsus marktaandeel van andere GLP-1 medicijnen. Rybelsus is in April 2020 in VS gelanceerd en had in April 2021 al 5.5% GLP-1 marktaandeel. NVO’s grootste concurrent Eli Lilly heeft een concurrerende, wekelijkse GLP-1 injectie genaamd Trulicity.

Maak bij de keuze gebruik van onderstaande toelichting en de gegevens in tabel 9 en tabel 13. Behandeling met (middel)langwerkende insuline (bij voorkeur NPH-insuline) heeft de voorkeur boven GLP-1-receptoragonisten indien met leefstijladvisering, metformine en een sulfonylureumderivaat niet de gewenste HbA1c-daling wordt bereikt. DPP-4-remmers lijken niet te leiden tot een toename aan sterfte aan alle oorzaken, rybelsus kopen sterfte aan cardiovasculaire oorzaken, acuut coronair syndroom, beroerte, hartfalen, diarree en infecties in vergelijking tot placebo of andere bloedglucoseverlagende middelen. Daarnaast kunnen op basis van deze onderzoeken geen uitspraken worden gedaan over de veiligheid op de lange termijn, aangezien de mediane follow-upduur in de verschillende onderzoeken tussen de 3,1 en 3,8 jaar varieert.

Geen associatie tussen insuline en cardiovasculaire complicaties

Afhankelijk van bovengenoemde factoren kan het bij de individuele patiënt wenselijk zijn de dosis eerder te splitsen. Het is onvoldoende onderzocht of er ten aanzien van het splitsen van de dosering verschillen bestaan tussen de verschillende soorten insulines. De toepassing van acarbose wordt beperkt door het frequent optreden van darmklachten, met name flatulentie (minder bij langzaam optitreren). Op grond van vooral de langetermijnveiligheid is er een voorkeur voor acarbose boven pioglitazon en SGLT2-remmers. De effectiviteit van NPH-insuline en de langwerkende insulineanalogen (insuline glargine, insuline detemir) is gelijkwaardig.

  • Overgewicht en te weinig lichaamsbeweging spelen een belangrijke rol in het ontstaan en de progressie van diabetes mellitus type 2 (DM2).
  • De behandeling van obesitas evolueert snel, en de farmaceutische industrie speelt hier een cruciale rol in.
  • Op grond van deze overwegingen, met name het gunstige bijwerkingenprofiel en de lagere kosten, hebben sulfonylureumderivaten de voorkeur boven acarbose als tweede stap in de behandeling, indien met metformine monotherapie niet de gewenste HbA1c-daling wordt bereikt.
  • Na inname moeten ze minimaal 30 minuten wachten met eten, drinken of het innemen van andere orale geneesmiddelen (SmPC, 2023).

Dit geeft namelijk veel informatie over de betrouwbaarheid van een studie. In het geval van dit onderzoek rondom semaglutide was de producent van dit medicijn een van de grote geldschieters. Dat maakt het lastig om te bepalen of het wel een onpartijdig onderzoek is. «Novo Nordisk (NVO) is sinds 2009 onderdeel van de portefeuilles. De onderneming is wereldwijd markleider in insulinemedicijnen. NVO wordt sinds 2017 geleid door Lars Jorgensen en de onderneming heeft sinds zijn aanstelling een rendement behaald van 20% per jaar.» Naast het behouden van een bepaalde mate van gewichtsverlies, behielden de deelnemers ook een deel van de verbetering in de cardiovasculaire risicofactoren die tijdens de behandelperiode werden waargenomen. Metformine / Glucophage®, SGLT2-remmer en Rybelsusop de dag van de operatie niet innemen.

Voor alle andere patiënten geldt het stappenplan voor patiënten zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (NHG, 2023). De producent van dit medicijn wil namelijk het liefste dat semaglutide als de gouden standaard wordt gezien voor mensen die willen afvallen. Zo wordt het product vaker voorgeschreven door artsen, waardoor de producent uiteindelijk meer geld verdient. Dat maakt de resultaten van dit onderzoek twijfelachtig volgens sommigen. Een belangrijke kritische noot is dat dit onderzoek slechts één onderzoek is. Vaak is dat niet voldoende om de effectiviteit van een medicijn te beoordelen.

Er is een (kleine) kans dat jouw lichaam zich afzet tegen het medicijn. Je voelt je kort na inname heel slecht en krijgt last van huidklachten. Meerdere medicijnen tezamen kunnen een overkill worden, waardoor je bloedsuiker te ver daalt. Wat je ook terugziet is dat mensen uitdrogen bij het gebruik van Rybelsus. Dit komt waarschijnlijk doordat ze vaker last hebben van diarree en braken.

FDA onderzoekt risico op pancreatitis bij nieuwe bloedglucose-verlagende middelen

In klinische studies van Ozempic was gewichtsverlies een secundair eindpunt. Het primaire eindpunt in de meeste Ozempic-onderzoeken was de gemiddelde verandering in A1C bij patiënten met type 2-diabetes. Het Wegovy- merk van semaglutide is nu goedgekeurd voor gewichtsverlies bij patiënten met obesitas of overgewicht (overgewicht) die ook aan gewicht gerelateerde medische aandoeningen hebben, zoals hoge bloeddruk, diabetes type 2 of hoog cholesterol. SGLT-2-remmers lijken de kans op (bijwerkingen gerelateerd aan) volumedepletie te verhogen in vergelijking tot placebo of andere bloedglucoseverlagende middelen. Daarnaast is er mogelijk een verhoogd risico op (euglykemische) ketoacidose en amputaties van de onderste ledematen.

Vanwege dit soort beïnvloedende factoren is het geen uitgemaakte zaak dat semaglutide bij oraal gebruik zal leiden tot eenzelfde reductie van het risico op hart- en vaatziekten en verlaging van HbA1c als bij subcutaan gebruik. Bij diabetespatiënten die al metformine en een SU-derivaat gebruiken, lijkt het toevoegen van een GL… GLP-1-agonisten verlagen het risico op cardiovasculaire sterfte, terwijl DPP-4-remmers geen invloed …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *